1
by Psonik, A. T.; Bykov, K. M.
Moskva : Gos. Izd. "Sovetskaja nauka", 1952
Book