1
by Kirchberg, Günter
Mannheim [u.a.] : Dudenverl., 1990
Book
3
by Sauerwein, Friedrich
Frankfurt M. : Seminar f. Wirtschaftsgeogr. d. Johann-Wolfgang-Goethe-Univ, 1971
Book
7
by Di li yan jiu suo Peking
1. publ. - Hong Kong [u.a.] : Oxford Univ. Press, 1994
Map
13
by Universität Paderborn / Fach Geographie
Paderborn : Fach Geographie, Fak. für Kulturwiss., Univ, 2002-2012
Monograph Series