Rechtsfragen zur Lehrkörperergänzung durch Versetzung / Hartmut Krüger

Saved in:
Person: Krüger, Hartmut [Author]
Format: Article
Publication:1980
Part of:Wissenschaftsrecht, Wissenschaftsverwaltung, Wissenschaftsförderung 13(1980), Seite 112
ISSN:0043-6976